Sutra Avatamsaka

 Unë marr shpëtim tek Buda,
 dhe lutem që se bashku me të gjitha qëniet
 unë mund të kuptoj Udhën e Madhe,
 ku fara e Budës mund të lulëzojë gjithmonë.
  
 Unë marr shpëtim tek Darma,
 dhe lutem që se bashku me të gjitha qëniet
 unë mund të hyj thellë në thesarin e Sutrave,
 ku mënçuria jonë mund të rritet dhe të shtrihet si oqeani.
  
 Unë marr shpëtim tek Sanga,
 dhe lutem që se bashku me të gjitha qëniet
 unë mund të mbretëroj në pafundësi të mëdha
 dhe të mos kem asgjë që të pengojë progresin e pashmangshëm të së Vërtetës.